Chwilio am adroddiad thematig

Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yng Nghymru

Mae’r adroddiad hwn yn ymateb i gais yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018, lle gofynnodd Llywodraeth Cymru i Estyn gynnal arolwg o wasanaethau ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru. Mae hefyd yn rhan o waith thematig ehangach a wneir ar y cyd gan Arolygu Cymru. Bydd pob corff arolygu, archwilio a rheoleiddio yng Nghymru yn adrodd ar y cymorth sy’n cael ei roi i bobl ifanc o wasanaethau gwahanol. Bydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn adrodd ar drefniadau i gefnogi’r pontio rhwng gwasanaethau plant a gwasanaethau oedolion. Bydd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd gwasanaethau a threfniadau awdurdodau lleol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal. Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn archwilio ymagwedd strategol Llywodraeth Cymru at wella lles pobl ifanc 16-24 oed gyda’r bwriad o nodi gwersi allweddol i’r dyfodol. Darllen mwy >

Cynnwys rhieni - Cyfathrebu rhwng ysgolion a rhieni plant oedran ysgol

Ysgrifennir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018. Mae’r adroddiad yn astudiaeth Darllen mwy >

Effeithiolrwydd strategaethau cynnwys dysgwyr mewn dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu yn y gwaith - Tachwedd 2014

Tagiau: Cynnwys dysgwyr

Yr adroddiad hwn yw’r trydydd mewn cyfres o dri adroddiad y gofynnodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau amdanynt yn ei lythyr cylch gwaith blynyddol i Estyn. Ei fwriad yw llywio datblygiad pellach arweiniad strategaeth cynnwys dysgwyr Llywodraeth Cymru ar gyfer darparwyr dysgu ôl-16, a lledaenu astudiaethau achos arfer orau ar draws y rhwydwaith ôl-16. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar ba mor dda y mae darparwyr dysgu oedolion yn y gymuned (DOG) a darparwyr dysgu yn y gwaith (DYYG) yn rhoi strategaethau cynnwys dysgwyr ar waith. Fel rhan o’r arolwg hwn, mae arolygwyr wedi casglu ac arfarnu ystod o wybodaeth. Fe wnaethom ymweld â 12 o bartneriaethau a darparwyr DOG ac wyth o ddarparwyr DYYG (gweler Atodiad 1). Diben yr ymweliadau hyn oedd mynd ar drywydd y cynnydd y mae’r darparwyr addysg a hyfforddiant hyn wedi’i wneud ers cyflwyno strategaeth cynnwys dysgwyr Llywodraeth Cymru yn 2010. Aethom ati i wneud y gwaith hwn rhwng Awst a Rhagfyr 2013. Hefyd, cynhaliwyd arolwg ar-lein gennym ym Medi 2013. Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi arfarniad cyffredinol o ba mor dda y mae darparwyr yn y sector ôl-16 yn helpu dysgwyr i lywio’u cwricwlwm ac i gymryd mwy o reolaeth dros yr hyn maent yn ei ddysgu. Darllen mwy >

Effeithiolrwydd strategaethau cynnwys dysgwyr mewn dysgu oedolion yn y gymuned a dysgu yn y gwaith - Deunydd hyfforddiant

Tagiau: Cynnwys dysgwyr

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Effeithiolrwydd strategaethau cynnwys dysgwyr mewn sefydliadau addysg bellach a chanolfannau Cymraeg i oedolion - Gorffennaf 2013

Tagiau: Cynnwys dysgwyr

Yr adroddiad hwn yw’r ail mewn cyfres o dri adroddiad y gofynnodd y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau amdanynt. Ei fwriad yw llywio’r adolygiad o arweiniad Strategaeth Cynnwys Dysgwyr Llywodraeth Cymru ar gyfer darparwyr dysgu ôl-16, a’i ddatblygu ymhellach, a lledaenu astudiaethau achos arfer orau ar draws y rhwydwaith ôl-16. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar ba mor dda y mae sefydliadau addysg bellach (SABau) a chanolfannau Cymraeg i oedolion yn rhoi strategaethau cynnwys dysgwyr ar waith. Darllen mwy >

Effeithiolrwydd strategaethau cynnwys dysgwyr mewn sefydliadau addysg bellach a chanolfannau Cymraeg i oedolion - Deunydd Hyfforddiant

Tagiau: Cynnwys dysgwyr

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >