Chwilio am adroddiad thematig

Rheoli arian: Addysg ariannol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru

Mae’r adroddiad yn arfarnu ansawdd a darpariaeth addysg ariannol mewn ysgolion a’r modd y mae addysgu a dysgu yn y maes hwn wedi datblygu ers adroddiad blaenorol Estyn a gyhoeddwyd yn 2011 (Estyn, 2011). Mae’n ystyried pa mor dda y mae newidiadau a diwygiadau diweddar i orchmynion y cwricwlwm, yn enwedig y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh) a’r rhaglen astudio mathemateg newydd, wedi effeithio ar ansawdd addysg ariannol. Darllen mwy >

Rheoli arian: Addysg ariannol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Effaith y rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus ar athrawon, ysgolion a gwella cyflawniad disgyblion - 2006-2007

Mae’r rhaglen ymsefydlu a datblygiad proffesiynol cynnar wedi cael effaith gadarnhaol ar y cyfan. Mae’r rhaglen yn fwyaf llwyddiannus lle mae nifer o athrawon wedi cyrraedd yr un man yn eu gyrfa, neu ble mae cyfleoedd i athrawon o nifer o ysgolion gyfarfod yn rheolaidd. Mae gan y rhan fwyaf o athrawon syniad clir o’r llwybrau dilyniant sy’n agored iddynt ac mae llawer ohonynt yn anelu at ddod yn benaethiaid. Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth Cymru yn cofnodi nifer yr athrawon sy’n hyfforddi yng Nghymru ond sy’n mynd ymlaen i weithio yn rhywle arall. Felly, mae’n anodd gwybod pam nad yw’r athrawon hyn yn cael swyddi yng Nghymru. Darllen mwy >