Chwilio am adroddiad thematig

Arfer dda yn y dyniaethau

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth yn y dyniaethau yng nghyfnodau allweddol 2, 3 a 4 mewn ysgolion lle nodwyd arfer dda. Darllen mwy >

Arfer dda yn y dyniaethau - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4 - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried ystod o ffactorau, fel ansawdd addysgu ac asesu, cynllunio’r cwricwlwm, datblygiad staff, a phrofiadau dysgu cwricwlaidd ac allgyrsiol, sy’n cyfrannu at wella safonau mewn gwyddoniaeth. Mae’n ystyried llwybrau arholi cyffredinol a galwedigaethol yng nghyfnod allweddol 4. Mae hefyd yn adrodd ar y cynnydd a wnaed yng nghyfnod allweddol 3 yn erbyn yr argymhellion a wnaed mewn gwyddoniaeth yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 (Estyn, 2013). Darllen mwy >

Gwasanaethau cymorth dysgwyr i ddisgyblion 14-16 oed - Mai 2014

Mae gan ysgolion uwchradd, colegau a darparwyr dysgu yn y gwaith ddyletswydd statudol o dan Fesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 i ehangu dewis a darparu gwasanaethau cymorth i ddysgwyr ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 ac 19 oed. Mae gwasanaethau cymorth i ddysgwyr yn cynnwys hyfforddi, cymorth personol, a gwybodaeth ac arweiniad ynghylch gyrfaoedd. Yr adroddiad hwn yw’r cyntaf o’r ddau. Mae’r adroddiad yn edrych ar ansawdd, cysondeb a didueddrwydd gwasanaethau cymorth i ddysgwyr a ddarperir gan ysgolion i ddisgyblion cyn, yn ystod ac ar ddiwedd cyfnod allweddol 4. Darllen mwy >

Gwasanaethau cymorth i ddysgwyr ar gyfer disgyblion 14-16 oed - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Arfer dda mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 4 - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Arfer dda mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 4 - Hydref 2013

Cyhoeddir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yng nghylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2012-2013. Mae’r adroddiad yn archwilio safonau mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 4. Mae trosglwyddo o gyfnod allweddol 4 i’r sector ôl-16 y tu allan i gwmpas yr adroddiad. Mae’r adroddiad yn cynnwys astudiaethau achos arfer orau. Darllen mwy >

Addysg grefyddol mewn ysgolion uwchradd - Mehefin 2013

Mae’r adroddiad yn ymdrin â deilliannau, gan gynnwys safonau, mewn addysg grefyddol yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4, cyrhaeddiad mewn astudiaethau crefyddol TGAU, a chyfranogiad ac ymgysylltiad mewn dysgu. Mae hefyd yn ymdrin â’r ffactorau sy’n effeithio ar safonau, gan gynnwys cynllunio’r cwricwlwm, addysgu, asesu, arweinyddiaeth, gwella ansawdd a dylanwadau allanol. Bydd yr adroddiad o ddiddordeb i athrawon addysg grefyddol, penaethiaid adran ac uwch reolwyr mewn ysgolion uwchradd. Bydd hefyd o ddiddordeb i awdurdodau lleol a’r Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAGau). Darllen mwy >

Addysg grefyddol mewn ysgolion uwchradd - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Pages