Chwilio am adroddiad thematig

Cefnogi disgyblion mwy abl a thalentog - Sut orau i herio a meithrin disgyblion mwy abl a thalentog: Cyfnodau allweddol 2 i 4

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth o ran bodloni anghenion disgyblion mwy abl a thalentog mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws cyfnodau allweddol 2, 3 a 4. Darllen mwy >

Cefnogi disgyblion mwy abl a thalentog - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Cefnogi disgyblion mwy abl a dawnus mewn ysgolion uwchradd - Mehefin 2012

Diben yr adroddiad arolwg hwn yw: arfarnu ansawdd ac effeithiolrwydd y strategaethau a ddefnyddir gan ysgolion uwchradd ac awdurdodau lleol i gefnogi a herio disgyblion mwy abl a dawnus; amlygu enghreifftiau o arfer dda a’i heffaith ar ddisgyblion; nodi gwendidau a bylchau yn y ddarpariaeth; ac arfarnu pa mor llwyddiannus fu arweiniad a hyfforddiant Llywodraeth Cymru wrth wella darpariaeth a safonau ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus. Darllen mwy >

Cefnogi disgyblion mwy abl a dawnus mewn ysgolion cynradd - Gorffennaf 2011

Mae disgyblion mwy abl a dawnus yn elwa fwyaf mewn ysgolion lle mae dull personol o ddysgu a lle mae gan ddisgyblion fwy o reolaeth dros sut a beth maent yn ei ddysgu. Fodd bynnag, ni chaiff digon o ddisgyblion eu herio i gyflawni uwchlaw’r lefel ddisgwyliedig ar ddiwedd cyfnod allweddol 1 a chyfnod allweddol 2. Mae trefniadau pontio o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd yn aml yn methu cynnig parhad yn addysg disgyblion mwy abl a dawnus. Nid yw awdurdodau lleol yn olrhain data ar ddisgyblion mwy abl a dawnus yn ddigon da. Darllen mwy >