Chwilio am adroddiad thematig

Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen: Datblygu Cymraeg fel iaith gyntaf mewn ysgolion cynradd ar sector nas cynhelir

Pwrpas yr adroddiad yw: adrodd ar safonau llafar, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion a lleoliadau nas cynhelir cyfrwng-Cymraeg; ystyried y gwahaniaethau rhwng ysgolion sy’n cynnwys canran uchel o ddisgyblion sy’n siarad Cymraeg gartref, ysgolion sydd â chanran uchel iawn o ddisgyblion nad ydynt yn siarad Cymraeg gartref, ac ysgolion lle mae poblogaeth gymysg o ran iaith y cartref; ac ystyried y cydbwysedd rhwng yr angen am addysgu ffurfiol i ddatblygu iaith, a darparu’r cyfleoedd chwarae a gweithgarwch anffurfiol sy’n rhan o athroniaeth a dull gweithredu’r Cyfnod Sylfaen. Darllen mwy >

Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >