Chwilio am adroddiad thematig

Paratoi ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Ysgrifennir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar sut mae ysgolion yn dechrau sicrhau bod disgyblion yn datblygu’u cymhwysedd digidol, yn ôl yr hyn a amlinellir yn adroddiad Dyfodol Llwyddiannus (Donaldson, 2015). Darllen mwy >

Adolygiad o waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Mae’r adroddiad hwn yn adolygu gwaith a chynnydd cychwynnol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol o ran cyflawni’r nodau a amlinellir yn ei chynllun strategol (Gyda’n Gilydd: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, 2016) ac yn seiliedig ar yr argymhellion a wnaed yn ‘Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion’ (Llywodraeth Cymru, 2013). Darllen mwy >

Adolygiad o waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol – Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Arweinyddiaeth a gwella ysgolion cynradd

Tagiau: Arweinyddiaeth

Mae Rhan Un yr adroddiad hwn yn amlinellu nodweddion cyffredinol y gwahanol gamau ar daith wella ysgolion cynradd, ac yn amlygu pwysigrwydd arweinyddiaeth effeithiol a datblygu arweinyddiaeth ar y daith honno. Mae’r crynodeb hwn yn defnyddio tystiolaeth uniongyrchol o arolygiadau ac o ymweld ag ysgolion yr astudiaethau achos a ddisgrifir yn Rhan Dau. Caiff canfyddiadau’r astudiaethau achos eu crynhoi mewn model taith wella. Mae’r model yn amlinellu nodweddion arweinyddiaeth a datblygu arweinyddiaeth sydd i’w gweld yn gyffredin mewn ysgolion ar wahanol gamau o’u taith wella. Darllen mwy >

Defnydd statudol o safonau arweinyddiaeth wrth reoli perfformiad penaethiaid

Caiff yr adroddiad hwn ei gyhoeddi i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn 2014-2015 ynghylch y defnydd statudol o safonau arweinyddiaeth wrth reoli perfformiad penaethiaid. Mae’r adroddiad hwn wedi ei fwriadu ar gyfer Llywodraeth Cymru, llywodraethwyr, penaethiaid, uwch arweinwyr a staff mewn ysgolion, awdurdodau lleol a’r consortia rhanbarthol. Mae’r ddogfen hon yn cysylltu ag arolwg Estyn, ‘Arfer orau o ran datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion’, a gyhoeddwyd ym Mehefin 2015. Gall fod o ddiddordeb i rieni a staff mewn sectorau eraill ac asiantaethau sy’n cydweithio ag ysgolion i wella ansawdd arweinyddiaeth. Darllen mwy >

Arfer orau o ran datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion - Mehefin 2015

Tagiau: Arweinyddiaeth

Cyhoeddir yr adroddiad arolwg thematig hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2014-2015. Mae’n adrodd ar ddatblygu arweinyddiaeth effeithiol mewn ysgolion ac yn canolbwyntio ar ba mor effeithiol y mae arweinwyr ysgol yn ceisio creu diwylliant o ddatblygu arweinyddiaeth ac yn meithrin gallu i arwain. Cynhwysir astudiaethau achos o arfer orau. Darllen mwy >

Arfer orau o ran datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion - Deunydd hyfforddiant

Tagiau: Arweinyddiaeth

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Effaith absenoldeb athrawon - Medi 2013

Mae’r adroddiad yn archwilio ‘effaith strategaethau ysgolion i gyflenwi yn ystod absenoldeb athrawon ar gynnydd dysgwyr a chyflogaeth, hyfforddiant a defnyddio athrawon cyflenwi yn effeithiol ac effeithlon’. Mae’r adroddiad yn cynnwys astudiaethau achos sy’n amlygu dulliau cyffredin o reoli absenoldeb athrawon. Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn mewn cydweithrediad â Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’r adroddiad a gynhyrchwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn sôn am effeithlonrwydd a gwerth am arian trefniadau adnoddau dynol i leihau absenoldeb athrawon a gwneud trefniadau cyflenwi yn ystod absenoldeb athrawon ar lefel ysgolion ac awdurdodau lleol. Mae’r adroddiad Estyn hwn yn canolbwyntio ar effaith absenoldeb athrawon ar ddysgwr ac ar y ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth, a sut mae ysgolion yn rheoli effaith absenoldeb athrawon. Darllen mwy >

Effaith absenoldeb athrawon - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >