Chwilio am adroddiad thematig

Effaith absenoldeb athrawon - Medi 2013

Mae’r adroddiad yn archwilio ‘effaith strategaethau ysgolion i gyflenwi yn ystod absenoldeb athrawon ar gynnydd dysgwyr a chyflogaeth, hyfforddiant a defnyddio athrawon cyflenwi yn effeithiol ac effeithlon’. Mae’r adroddiad yn cynnwys astudiaethau achos sy’n amlygu dulliau cyffredin o reoli absenoldeb athrawon. Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn mewn cydweithrediad â Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’r adroddiad a gynhyrchwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn sôn am effeithlonrwydd a gwerth am arian trefniadau adnoddau dynol i leihau absenoldeb athrawon a gwneud trefniadau cyflenwi yn ystod absenoldeb athrawon ar lefel ysgolion ac awdurdodau lleol. Mae’r adroddiad Estyn hwn yn canolbwyntio ar effaith absenoldeb athrawon ar ddysgwr ac ar y ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth, a sut mae ysgolion yn rheoli effaith absenoldeb athrawon. Darllen mwy >

Effaith absenoldeb athrawon - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Effaith ailfodelu'r gweithlu ar ddysgu disgyblion a chodi safonau - Mawrth 2007

Tagiau: Cynllunio

Mae ailfodelu’r gweithlu wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar ysgolion. Mae gan athrawon fwy o amser yn awr i ymgymryd â gweithgareddau cynllunio ac asesu ac mae mwy o staff cymorth mewn ysgolion, sy’n rhyddhau amser athrawon ar gyfer gweithgareddau eraill. Lle mae’r addysgu wedi gwella, mae ymddygiad a chyrhaeddiad disgyblion wedi gwella hefyd. Fodd bynnag, mewn rhai ysgolion, mae’r cynnydd yn nifer y staff cymorth wedi effeithio ar faich gwaith uwch athrawon a phenaethiaid. Mae bron i 20% o ysgolion yn teimlo nad yw’r agenda ailfodelu wedi cael unrhyw effaith gadarnhaol ar safonau. Darllen mwy >