Chwilio am adroddiad thematig

Cymwysterau newydd

Mae’r adroddiad hwn yn ymateb i gais yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018. Mae’n rhoi trosolwg o’r modd y mae ysgolion a cholegau yn cynllunio ac yn gweithredu’u cwricwlwm ar ôl cyflwyno’r cymwysterau TGAU newydd mewn Saesneg iaith, Cymraeg iaith, mathemateg, mathemateg-rhifedd, a Bagloriaeth Cymru. Darllen mwy >

Cymraeg yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog

Mae ein hadroddiad newydd yn edrych ar safonau’r Gymraeg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Darllen mwy >

Adolygiad o waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Mae’r adroddiad hwn yn adolygu gwaith a chynnydd cychwynnol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol o ran cyflawni’r nodau a amlinellir yn ei chynllun strategol (Gyda’n Gilydd: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, 2016) ac yn seiliedig ar yr argymhellion a wnaed yn ‘Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion’ (Llywodraeth Cymru, 2013). Darllen mwy >

Adolygiad o waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol – Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Addysgu a dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog mewn addysg bellach

Diben yr adroddiad hwn yw: - archwilio pa mor effeithiol y mae colegau addysg bellach yn sicrhau parhad a dilyniant mewn profiadau dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a dwyieithog - arfarnu effeithiolrwydd modelau cwricwlaidd a dulliau addysgu sydd ar waith mewn colegau addysg bellach - nodi a rhannu arfer dda mewn addysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Darllen mwy >

Addysgu a dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog mewn addysg bellach - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Dilyniant ieithyddol a safonau’r Gymraeg mewn deg ysgol ddwyieithog - Tachwedd 2014

Tagiau: Cymraeg

Mae’r adroddiad hwn yn ymateb i gais am gyngor yn llythyr cylch gorchwyl blynyddol Estyn gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ar gyfer 2013-2014. Pwrpas yr adroddiad yw: adrodd ar ddilyniant ieithyddol disgyblion cyfnod allweddol 4 o ran astudio Cymraeg fel iaith gyntaf a chymwysterau eraill drwy’r Gymraeg; arfarnu effeithiolrwydd modelau cwricwlaidd a dulliau addysgu sydd ar waith mewn ysgolion dwyieithog; ac adnabod a rhannu arfer dda o ran addysg ddwyieithog. Mae’r adroddiad yn seiliedig ar ymweliadau i ddeg ysgol, cyfweliadau â chynrychiolwyr awdurdodau lleol, dadansoddiadau o ddata perfformiad ysgolion a thystiolaeth o adroddiadau arolygiadau. Gweler Atodiad 1 am fwy o wybodaeth am sail y dystiolaeth. Prif ffocws yr adroddiad yw’r awdurdodau lleol lle ceir y mwyaf o addysgu dwyieithog, sef awdurdodau Caerfyrddin, Ceredigion, Ynys Môn a Gwynedd. Ar gyfer yr adroddiad hwn, rydym yn diffinio gwers ddwyieithog fel un sydd yn cynnwys elfennau o’r addysgu a’r dysgu drwy’r Gymraeg a Saesneg. Darllen mwy >

Dilyniant ieithyddol a safonau’r Gymraeg mewn deg ysgol ddwyieithog - Deunydd hyfforddiant

Tagiau: Cymraeg

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen: Datblygu Cymraeg fel iaith gyntaf mewn ysgolion cynradd ar sector nas cynhelir

Pwrpas yr adroddiad yw: adrodd ar safonau llafar, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion a lleoliadau nas cynhelir cyfrwng-Cymraeg; ystyried y gwahaniaethau rhwng ysgolion sy’n cynnwys canran uchel o ddisgyblion sy’n siarad Cymraeg gartref, ysgolion sydd â chanran uchel iawn o ddisgyblion nad ydynt yn siarad Cymraeg gartref, ac ysgolion lle mae poblogaeth gymysg o ran iaith y cartref; ac ystyried y cydbwysedd rhwng yr angen am addysgu ffurfiol i ddatblygu iaith, a darparu’r cyfleoedd chwarae a gweithgarwch anffurfiol sy’n rhan o athroniaeth a dull gweithredu’r Cyfnod Sylfaen. Darllen mwy >

Pages