Chwilio am adroddiad thematig

Merch gyda chylch

Dysgu gweithredol a thrwy brofiad - Arfer effeithiol yn y cyfnod sylfaen wrth gyflwyno llythrennedd a rhifedd ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Mae ein hadroddiad a’n ffilm yn disgrifio arfer effeithiol o ran cyflwyno llythrennedd a rhifedd trwy ddysgu gweithredol a thrwy brofiad. Darllen mwy >

Rheoli arian: Addysg ariannol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru

Mae’r adroddiad yn arfarnu ansawdd a darpariaeth addysg ariannol mewn ysgolion a’r modd y mae addysgu a dysgu yn y maes hwn wedi datblygu ers adroddiad blaenorol Estyn a gyhoeddwyd yn 2011 (Estyn, 2011). Mae’n ystyried pa mor dda y mae newidiadau a diwygiadau diweddar i orchmynion y cwricwlwm, yn enwedig y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh) a’r rhaglen astudio mathemateg newydd, wedi effeithio ar ansawdd addysg ariannol. Darllen mwy >

Rheoli arian: Addysg ariannol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3: Adroddiad interim - Ionawr 2015

Yr adroddiad hwn yw’r ail mewn cyfres a gyhoeddwyd i ymateb i gais am gyngor yn adroddiad cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2013-2014. Mae’n edrych ar safonau mewn llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3 a’r modd y mae detholiad o ysgolion uwchradd wrthi’n datblygu medrau llythrennedd disgyblion ar draws y cwricwlwm, gyda chyfeiriad penodol at roi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRhC) ar waith ac effaith ei elfen lythrennedd. Darllen mwy >

Llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3: Adroddiad interim - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3: adroddiad interim - Tachwedd 2014

Yr adroddiad hwn yw’r ail mewn cyfres a gyhoeddir i ymateb i gais am gyngor yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2012-2013. Mae’n edrych ar safonau mewn rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 a’r modd y mae sampl o ysgolion cynradd ac uwchradd yn datblygu medrau rhifedd disgyblion ar draws y cwricwlwm dros gyfnod o dair blynedd. Ar gyfer yr adroddiad hwn, bu arolygwyr yn ail-ymweld â’r ysgolion a gyfranogodd yn astudiaeth gwaelodlin rhifedd 2013 er mwyn arfarnu cynnydd dros y 12 mis diwethaf. Bydd arolygwyr yn ymweld â’r un ysgolion y flwyddyn nesaf am y tro olaf i asesu pa un a oes cynnydd wedi’i wneud neu pa gynnydd sydd wedi’i wneud, gan gyfeirio’n benodol at sut mae ysgolion wedi bod yn rhoi elfen rhifedd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol ar waith, a ddaeth yn statudol ym Medi 2013. Y gynulleidfa a fwriedir ar gyfer yr adroddiad hwn yw Llywodraeth Cymru, penaethiaid ac ymarferwyr mewn ysgolion, a swyddogion ac ymgynghorwyr mewn awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol. Darllen mwy >

Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3: adroddiad interim - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Arfer dda mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 4 - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Arfer dda mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 4 - Hydref 2013

Cyhoeddir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yng nghylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2012-2013. Mae’r adroddiad yn archwilio safonau mewn mathemateg yng nghyfnod allweddol 4. Mae trosglwyddo o gyfnod allweddol 4 i’r sector ôl-16 y tu allan i gwmpas yr adroddiad. Mae’r adroddiad yn cynnwys astudiaethau achos arfer orau. Darllen mwy >

Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3: astudiaeth gwaelodlin - Mehefin 2013

Yr adroddiad hwn yw’r cyntaf mewn cyfres i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2012-2013. Mae’n edrych ar safonau mewn rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 a’r modd y mae sampl o ysgolion cynradd ac uwchradd yn datblygu medrau rhifedd disgyblion ar draws y cwricwlwm. Bydd arolygwyr yn ailymweld â’r un ysgolion dros y ddwy flynedd nesaf a bydd adroddiadau diweddarach yn canolbwyntio ar weithredu ac effaith cydran rhifedd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh), sy’n dod yn statudol ym Medi 2013. Darllen mwy >

Pages