Chwilio am adroddiad thematig

Merch gyda chylch

Dysgu gweithredol a thrwy brofiad - Arfer effeithiol yn y cyfnod sylfaen wrth gyflwyno llythrennedd a rhifedd ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Mae ein hadroddiad a’n ffilm yn disgrifio arfer effeithiol o ran cyflwyno llythrennedd a rhifedd trwy ddysgu gweithredol a thrwy brofiad. Darllen mwy >

Llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3: Adroddiad interim - Ionawr 2015

Yr adroddiad hwn yw’r ail mewn cyfres a gyhoeddwyd i ymateb i gais am gyngor yn adroddiad cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2013-2014. Mae’n edrych ar safonau mewn llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3 a’r modd y mae detholiad o ysgolion uwchradd wrthi’n datblygu medrau llythrennedd disgyblion ar draws y cwricwlwm, gyda chyfeiriad penodol at roi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRhC) ar waith ac effaith ei elfen lythrennedd. Darllen mwy >

Llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3: Adroddiad interim - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3 - Mehefin 2012

Mae’n edrych ar safonau mewn llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3 a’r modd y mae sampl o ysgolion uwchradd wrthi’n datblygu medrau llythrennedd disgyblion ar draws y cwricwlwm ar hyn o bryd. Bydd adroddiadau diweddarach yn canolbwyntio ar roi’r Rhaglen Lythrennedd Genedlaethol ar waith a’i heffaith ar safonau a darpariaeth yn yr ysgolion hyn. Bydd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol ar gael ar gyfer ymgynghori o Fehefin 2012. Bydd y fersiwn derfynol yn cael ei chyhoeddi yn Ionawr 2013. Bydd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yn dod yn ofyniad statudol ym mhob ysgol o Fedi 2013. Darllen mwy >

Effaith rhaglenni dysgu teuluol ar godi lefelau llythrennedd a rhifedd plant ac oedolion - Mai 2012

Mae’r adroddiad yn ystyried: pa mor effeithiol yw rhaglenni dysgu teuluol wrth godi safonau llythrennedd/rhifedd plant ifanc; p’un a oes cysondeb yn ansawdd cyflwyno rhaglenni dysgu teuluol; y cynnydd a wna oedolion wrth wella eu safonau llythrennedd/rhifedd eu hunain; beth sy’n gyfystyr ag arfer dda wrth gyflwyno rhaglenni dysgu teuluol; i ba raddau y mae’r rhaglenni’n arwain at gymorth dilynol gwell ar gyfer y plant hynny sydd ei angen; ac i ba raddau y mae’r rhaglenni’n cynnig gwerth am arian. Darllen mwy >

Lythrennedd a'r Cyfnod Sylfaen - Medi 2011

Mae’r Cyfnod Sylfaen yn cael effaith gadarnhaol ar les plant pump i chwech oed. Mae’r mwyafrif o ysgolion cynradd yn darparu amgylchedd amrywiol, cynhyrchiol a chymhellol i blant lwyddo a datblygu eu medrau mewn darllen ac ysgrifennu. Fodd bynnag, mewn lleiafrif o ysgolion, mae diffyg dealltwriaeth o egwyddorion ac arferion y Cyfnod Sylfaen ac ni chaiff plant eu herio digon i ymarfer eu medrau llythrennedd. Darllen mwy >

Rhannu arfer dda wrth ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion - 2009

Tagiau: Llythrennedd

Ym Medi 2008, cynhaliodd Estyn gynhadledd ar lythrennedd ar gyfer ymarferwyr, uwch reolwyr a llunwyr polisi i ystyried ffyrdd o godi safonau llythrennedd ar gyfer dysgwyr rhwng 3 ac 14 oed. Mae’r arferion effeithiol a nodwyd yn y gynhadledd wedi’u cyhoeddi yn yr adroddiad hwn i gynorthwyo arweinwyr a rheolwyr i adolygu meysydd gwaith ac ysgogi gwelliant ymhellach. Mae hefyd yn nodi arfer dda o sawl ysgol yn ogystal â chyflwyniadau mewn cynadleddau. Darllen mwy >

Arfer orau mewn darllen ac ymhlith ysgrifennu disgyblion rhwng pump a saith oed - Mawrth 2009

Er bod llawer o ysgolion wedi bod yn llwyddiannus yn gwella safonau dros y degawd diwethaf, mae’r gwelliant wedi arafu erbyn hyn. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae cyfran y plant 5-7 oed sy’n cyflawni lefelau da o fedrau darllen ac ysgrifennu wedi stopio codi mewn Cymraeg a Saesneg. Ar ddiwedd cyfnod allweddol 1, mae’r bwlch rhwng perfformiad bechgyn a merched bron deirgwaith yn ehangach nag y mae mewn mathemateg a gwyddoniaeth. Caiff y gyfradd araf y mae bechgyn yn datblygu medrau darllen ac ysgrifennu arni ei chydnabod yn un o’r ffactorau cyfrannol sy’n arwain at fwlch hyd yn oed yn ehangach o ran rhywedd yn ddiweddarach mewn dysgu. Darllen mwy >

Arfer orau mewn darllen ac ysgrifennu disgyblion 7 i 14 oed - Mai 2008

Mae safonau mewn Cymraeg a Saesneg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd wedi gwella er 2000, yn enwedig yng nghyfnod allweddol 2. Fodd bynnag, mae’r gyfradd wella wedi arafu er 2004 ac mae cyrhaeddiad merched yn uwch na chyrhaeddiad bechgyn. Yn yr un cyfnod, mae cynllunio’r cwricwlwm ar gyfer addysgu Cymraeg a Saesneg wedi gwella’n sylweddol, ond mewn lleiafrif o ysgolion, mae diffygion yng nghynllunio’r cwricwlwm wedi cyfyngu ar gyflawniad disgyblion. Nid yw pob ysgol yn rhoi’r cyfle i ddisgyblion ddatblygu eu medrau mewn Cymraeg a Saesneg ym meysydd eraill y cwricwlwm. Mae hyn yn arbennig o wir mewn ysgolion uwchradd. Darllen mwy >

Gwella dysgu ac addysgu medrau darllen cynnar - Mehefin 2007

Mae llawer o ysgolion eisoes yn cefnogi disgyblion yn dda i ddatblygu eu medrau darllen cynnar. Mae disgyblion yn cyflawni safonau da yn eu medrau darllen cynnar lle caiff rhaglenni systematig i ddatblygu medrau iaith a llythrennedd cadarn eu rhoi ar waith yn gyson. Mae ein tystiolaeth arolygu wedi dangos bod ffoneg yn fedr pwysig wrth ddysgu darllen, ond nad dyma’r unig fedr sydd ei angen ar ddisgyblion er mwyn gallu darllen yn llwyddiannus. Er bod dulliau o addysgu ffoneg yn wahanol, mae nodweddion sy’n gyffredin i ddysgu ac addysgu darllen yn llwyddiannus. Darllen mwy >