Chwilio am adroddiad thematig

Parodrwydd ar gyfer diwygiadau anghenion dysgu ychwanegol

Mae’r adroddiad yn archwilio’r graddau y mae ysgolion cynradd ac uwchradd a gynhelir, unedau cyfeirio disgyblion (UCDau), a lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) yn paratoi i fodloni gofynion Deddf newydd Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2018). Darllen mwy >

Cynnydd a chyrchfannau dysgwyr mewn meysydd dysgu medrau byw yn annibynnol mewn colegau addysg bellach

Mae’r adroddiad yn archwilio’r trefniadau ar gyfer mesur cynnydd dysgwyr ag anawsterau ac anableddau dysgu ar raglenni dysgu arbenigol mewn colegau addysg bellach (AB). Mae’n canolbwyntio ar ba mor dda y mae colegau’n nodi anghenion dysgwyr a pha mor dda y mae’r rhaglenni y maent yn eu cyflwyno yn bodloni galluoedd dysgwyr ac yn paratoi dysgwyr ar gyfer y cyfnod pontio o’r coleg. Darllen mwy >

Cynnydd a chyrchfannau dysgwyr mewn meysydd dysgu medrau byw yn annibynnol mewn colegau addysg bellach - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Addysg gorfforol ar gyfer disgyblion ag anawsterau dysgu: nodi arfer dda - Chwefror 2009

Yn yr ysgolion y gwnaed arolwg ohonynt, mae safonau mewn Addysg Gorfforol i lawer o ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig yn dda neu’n dda iawn. Bron ym mhob un o’r ysgolion hyn, arweiniodd disgwyliadau uchel mewn addysgu at gyflawniad uchel gan ddysgwyr. Mae disgyblion yn aml yn gwneud cynnydd da iawn mewn perthynas â’u gallu a’r cyd-destun y maent yn dysgu ynddo. Nododd arolygwyr fod arfer orau mewn tua 40% o’r ysgolion yr ymwelwyd â nhw. Fodd bynnag, mewn rhai ysgolion, nid oes gan athrawon wybodaeth bynciol ddigonol i gynllunio tasgau i herio disgyblion yn effeithiol. Mae hyn yn golygu nad yw’r dysgu yn gynhyrchiol a bod disgyblion yn colli diddordeb yn hawdd. Darllen mwy >

Lleoliadau awdurdod lleol ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol mewn ysgolion arbennig annibynol - Hydref 2008

Nid yw cynllunio awdurdodau lleol ar gyfer gwasanaethau i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) wedi bod yn ddigonol. O ganlyniad, mae llawer o ddisgyblion ag anghenion dysgu cymhleth yn aml yn cael eu lleoli y tu allan i’w hardal leol. Yn yr ysgolion y gwnaethom arolwg ohonynt, canfuwyd nad yw anghenion cymhleth y mwyafrif o ddisgyblion yn cael eu bodloni. Nid yw awdurdodau lleol ac ysgolion annibynnol bob amser yn ystyried yr ystod lawn o anghenion disgyblion pan fyddant yn asesu ymddygiad y disgyblion. Mae’r gweithdrefnau monitro mwyaf effeithiol wedi digwydd o ganlyniad i weithio mewn partneriaeth yn dda. Fodd bynnag, nid yw’r trefniadau ar gyfer cydweithio wedi datblygu digon ar y cyfan. Darllen mwy >

Cymryd rhan - Mehefin 2008

Prin yw’r awdurdodau lleol sydd â pholisïau ffurfiol neu feini prawf clir ar gyfer derbyn i ganolfannau adnodd. Mae rhai awdurdodau lleol yn gwneud meini prawf derbyn yn rhy eang i dderbyn disgyblion sydd ag ystod eang o anghenion. At ei gilydd, nid oes gan awdurdodau lleol drosolwg clir o b’un a yw disgyblion yn cael cyfle i wneud defnydd o gwricwlwm llawn ai peidio, neu pa mor dda y mae disgyblion yn gwneud cynnydd. Maent yn casglu data ar ddisgyblion unigol, ond nid ar grwpiau o ddysgwyr. Mae gweithio da mewn partneriaeth mewn awdurdodau lleol ar lefel weithredol, ond mae angen gwella’r gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill. Nid yw pob disgybl ledled Cymru yn cael digon o gyfleoedd i integreiddio mewn dosbarthiadau prif ffrwd. Lle bydd cynhwysiant yn gweithio’n dda, caiff staff eu cynnwys yn llawn yn y gweithgareddau dosbarth prif ffrwd. Darllen mwy >

Arfarnu canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol - Chwefror 2007

Nid oes unrhyw feincnodau cenedlaethol ar gyfer mesur cyrhaeddiad disgyblion ag anghenion addysgol arbennig. Gall hyn ei gwneud yn anodd olrhain cynnydd disgyblion. Yn aml, mae ysgolion yn cadw llawer o wybodaeth am gyflawniad disgyblion unigol ag anghenion addysgol arbennig. Fodd bynnag, yn aml, ni chaiff y wybodaeth hon ei chasglu i arfarnu’r effaith ar ddeilliannau dysgu ar gyfer grwpiau o ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig neu ar draws yr ysgol gyfan. Darllen mwy >