Chwilio am adroddiad thematig

Effaith y Mesur Dysgu a Sgiliau ar ddysgwyr sy’n agored i niwed

Mae ein hadroddiad newydd yn argymell sut gall ysgolion a sefydliadau eraill wella cyrhaeddiad dysgwyr sy’n agored i niwed. Darllen mwy >

Cyfranogiad disgyblion: canllaw arfer orau

Mae’r adroddiad yn archwilio pedair o nodweddion ysgolion lle mae cyfranogiad disgyblion yn gadarn ac mae’n nodi’r cyfraniad y gall cyfranogiad disgyblion ei wneud at wella ysgol, yn ogystal â’r manteision i’r disgyblion eu hunain. Darllen mwy >

Cynnydd a chyrchfannau dysgwyr mewn colegau arbenigol annibynnol

Cyhoeddir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor am y trefniadau mewn colegau arbenigol annibynnol ar gyfer mesur cynnydd dysgwyr a’r graddau y caiff dysgwyr eu paratoi ar gyfer trosglwyddo i addysg bellach neu gyflogaeth. Darllen mwy >

Cynnydd a chyrchfannau dysgwyr mewn colegau arbenigol annibynnol - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Gwasanaethau cymorth dysgwyr mewn colegau addysg bellach ar gyfer dysgwyr 16-19 oed

Cyhoeddir yr adroddiad hwn i ymateb i gais gan Lywodraeth Cymru am gyngor yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2014-2015. Mae’r adroddiad yn bwrw golwg ar ansawdd, cysondeb a didueddrwydd y gwasanaethau cymorth dysgwyr y mae colegau addysg bellach yn eu darparu i ddysgwyr. Mae gwasanaethau cymorth dysgwyr yn cynnwys hyfforddiant ar gyfer dysgu, cymorth personol, a gwybodaeth a chyfarwyddyd gyrfaoedd. Yr adroddiad hwn yw’r ail o ddau. Cyhoeddodd Estyn yr adroddiad cyntaf ar wasanaethau cymorth dysgwyr i ddisgyblion 14-16 oed yn 2014, a oedd yn ystyried y gwasanaethau cymorth dysgwyr y mae ysgolion yn eu darparu i ddysgwyr yng nghyfnod allweddol 4. Darllen mwy >

Gwasanaethau cymorth dysgwyr mewn colegau addysg bellach ar gyfer dysgwyr 16-10 oed - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Effeithiolrwydd strategaethau ar gyfer cynnwys y dysgwyr mewn dysgu ôl-16 oed - Mai 2012

Mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr yn gwneud defnydd da o ddulliau, yn cynnwys grwpiau cynrychioliadol ffurfiol, eiriolwyr dysgwyr, ymgynghoriadau, holiaduron ac arolygon, i ymgysylltu ag ymgynghori â dysgwyr am eu profiad dysgu a’r amgylchedd. Yna, caiff y canfyddiadau yn sgil ymgysylltu â dysgwyr yn y fath fodd eu defnyddio i gynllunio gwelliannau mewn gwasanaethau a chyrsiau i fyfyrwyr. Fodd bynnag, canfu arolygwyr nad oedd yr un darparwr yn y sector ôl-16 wedi rhoi systemau ar waith i fonitro ac arfarnu manteision cynnwys y dysgwr i ddysgwyr unigol. Darllen mwy >

Gwrando ar y gymuned: Pa mor dda y mae dayparwyr am ganfod anghenion dysgu oedolion yn eu cymunedau lleol? Gorffennaf 2009

Nid oes gan y rhan fwyaf o ddarparwyr weithdrefnau cyson ar waith ar gyfer casglu barnau dysgwyr am ddarpariaeth yn eu hardal leol. Yn yr enghreifftiau gorau, mae dysgwyr yn cymryd rhan mewn cynllunio’r cwricwlwm ar bob lefel, ac mae darparwyr a rhwydweithiau yn defnyddio cyllid prosiect i nodi anghenion dysgu lleol. Darllen mwy >

Arolygu cyfranogiad - Chwefror 2009

Mae’r adroddiad hwn wedi’i fwriadu i helpu staff mewn ysgolion a darparwyr eraill i adolygu eu gweithdrefnau hunanarfarnu ac ystyried a yw plant a phobl ifanc yn cymryd rhan yn ddigonol yn y broses. Mae’r adroddiad hwn yn archwilio’r modd y gall ysgolion a darparwyr fapio’r Fframwaith Arolygu Cyffredin yn erbyn Safonau Cenedlaethol Cymru ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc. Er nad yw’r Fframwaith Arolygu Cyffredin yn cyfeirio’n uniongyrchol at Safonau Cenedlaethol Cymru ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc, mae’r egwyddorion sy’n sail i’r safonau hyn yn hanfodol i arolygu. Darllen mwy >

Pages