Chwilio am adroddiad thematig

Effaith athrawon ymgynghorol ar leoliadau nas cynhelir a ariennir - Mai 2015

Cyhoeddir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2014-2015. Mae’r adroddiad yn archwilio effaith athrawon ymgynghorol ar leoliadau nas cynhelir a ariennir. Mae’r adroddiad yn cynnwys astudiaethau achos arfer orau sy’n dangos effaith athrawon ymgynghorol. Mae tri atodiad yn cynnwys sail dystiolaeth fanwl ar gyfer yr adroddiad, trefniadau presennol ar gyfer cefnogi a herio lleoliadau nas cynhelir a rhestr wirio ar gyfer ymweliadau ymgynghorol â lleoliadau. Darllen mwy >

Effaith athrawon ymgynghorol ar leoliadau nas cynhelir a ariennir - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen: Datblygu Cymraeg fel iaith gyntaf mewn ysgolion cynradd ar sector nas cynhelir

Pwrpas yr adroddiad yw: adrodd ar safonau llafar, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion a lleoliadau nas cynhelir cyfrwng-Cymraeg; ystyried y gwahaniaethau rhwng ysgolion sy’n cynnwys canran uchel o ddisgyblion sy’n siarad Cymraeg gartref, ysgolion sydd â chanran uchel iawn o ddisgyblion nad ydynt yn siarad Cymraeg gartref, ac ysgolion lle mae poblogaeth gymysg o ran iaith y cartref; ac ystyried y cydbwysedd rhwng yr angen am addysgu ffurfiol i ddatblygu iaith, a darparu’r cyfleoedd chwarae a gweithgarwch anffurfiol sy’n rhan o athroniaeth a dull gweithredu’r Cyfnod Sylfaen. Darllen mwy >

Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Datblygu'r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen - Ionawr 2013

Paratowyd yr adroddiad hwn mewn ymateb i gais am gyngor yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2011-2012. Ei ddiben yw: adrodd ar weithredu Maes Dysgu Datblygu'r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion a lleoliadau nas cynhelir; ac amlygu enghreifftiau or arfer gorau. Darllen mwy >

Dysgu yn yr agored: arfarnu dysgu yn yr awyr agored i blant o dan bump oed yn y Cyfnod Sylfaen - Medi 2011

Roedd darpariaeth ar gyfer dysgu yn yr awyr agored yn dda neu’n well mewn dau o bob tri o’r darparwyr y gwnaethom arolwg ohonynt. Mae lles, ymddygiad a datblygiad corfforol disgyblion i gyd wedi gwella o ganlyniad i ddysgu yn yr awyr agored. Mae ysgolion a lleoliadau nas cynhelir hefyd yn gweithio’n dda gyda rhieni i gefnogi eu darpariaeth. Fodd bynnag, ni chaiff dysgu yn yr awyr agored ei ddefnyddio digon mewn meysydd fel mathemateg a TGCh. Nid yw athrawon yn asesu dysgu plant cystal ac mor aml yn yr awyr agored, sy’n golygu y gallai cerrig milltir pwysig gael eu colli. Darllen mwy >

Lythrennedd a'r Cyfnod Sylfaen - Medi 2011

Mae’r Cyfnod Sylfaen yn cael effaith gadarnhaol ar les plant pump i chwech oed. Mae’r mwyafrif o ysgolion cynradd yn darparu amgylchedd amrywiol, cynhyrchiol a chymhellol i blant lwyddo a datblygu eu medrau mewn darllen ac ysgrifennu. Fodd bynnag, mewn lleiafrif o ysgolion, mae diffyg dealltwriaeth o egwyddorion ac arferion y Cyfnod Sylfaen ac ni chaiff plant eu herio digon i ymarfer eu medrau llythrennedd. Darllen mwy >

Chwarae a dysgu gweithredol: Pecyn cymorth ar gyfer ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen - Medi 2009

Mae’r pecyn canllawiau hwn yn cynnig cymorth ymarferol i ymarferwyr mewn ysgolion a lleoliadau ar weithredu dull chwarae a gweithredol o ddysgu yn y Cyfnod Sylfaen. Dylai helpu ymarferwyr i: godi safonau cyflawniad plant trwy ystyried pa mor dda y maent yn darparu profiadau chwarae a dysgu gweithredol o ansawdd da ar hyn o bryd; nodi a dathlu eu cryfderau mewn darparu profiadau chwarae a dysgu gweithredol o ansawdd da; cydnabod ble y mae angen cynnal darpariaeth o ansawdd da; nodi meysydd ble mae lle i wella; gwneud penderfyniadau ynglÅ·n â sut i wella; a hyrwyddo arfer dda. Darllen mwy >

Arfer orau mewn darllen ac ymhlith ysgrifennu disgyblion rhwng pump a saith oed - Mawrth 2009

Er bod llawer o ysgolion wedi bod yn llwyddiannus yn gwella safonau dros y degawd diwethaf, mae’r gwelliant wedi arafu erbyn hyn. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae cyfran y plant 5-7 oed sy’n cyflawni lefelau da o fedrau darllen ac ysgrifennu wedi stopio codi mewn Cymraeg a Saesneg. Ar ddiwedd cyfnod allweddol 1, mae’r bwlch rhwng perfformiad bechgyn a merched bron deirgwaith yn ehangach nag y mae mewn mathemateg a gwyddoniaeth. Caiff y gyfradd araf y mae bechgyn yn datblygu medrau darllen ac ysgrifennu arni ei chydnabod yn un o’r ffactorau cyfrannol sy’n arwain at fwlch hyd yn oed yn ehangach o ran rhywedd yn ddiweddarach mewn dysgu. Darllen mwy >

Gwella dysgu ac addysgu medrau darllen cynnar - Mehefin 2007

Mae llawer o ysgolion eisoes yn cefnogi disgyblion yn dda i ddatblygu eu medrau darllen cynnar. Mae disgyblion yn cyflawni safonau da yn eu medrau darllen cynnar lle caiff rhaglenni systematig i ddatblygu medrau iaith a llythrennedd cadarn eu rhoi ar waith yn gyson. Mae ein tystiolaeth arolygu wedi dangos bod ffoneg yn fedr pwysig wrth ddysgu darllen, ond nad dyma’r unig fedr sydd ei angen ar ddisgyblion er mwyn gallu darllen yn llwyddiannus. Er bod dulliau o addysgu ffoneg yn wahanol, mae nodweddion sy’n gyffredin i ddysgu ac addysgu darllen yn llwyddiannus. Darllen mwy >