Chwilio am adroddiad thematig

Cyfranogiad disgyblion: canllaw arfer orau

Mae’r adroddiad yn archwilio pedair o nodweddion ysgolion lle mae cyfranogiad disgyblion yn gadarn ac mae’n nodi’r cyfraniad y gall cyfranogiad disgyblion ei wneud at wella ysgol, yn ogystal â’r manteision i’r disgyblion eu hunain. Darllen mwy >

Cyfranogiad disgyblion: canllaw arfer orau - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Dysgu Oedolion yn y Gymuned yng Nghymru

Mae’r adroddiad yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru a chyrff eraill â budd am argaeledd darpariaeth sy’n cefnogi agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i’r afael â thlodi a’i hagenda lles a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015), yn enwedig wrth fodloni anghenion dysgwyr hŷn. Darllen mwy >

Dysgu Oedolion yn y Gymuned yng Nghymru - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol

Mae’r adolygiad yn ystyried: effaith y Gymraeg mewn Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCAau) ar wella cynllunio ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, y dylanwad y mae CSCAau wedi ei gael o ran ysgogi a chefnogi camau gweithredu i godi safonau Cymraeg a Chymraeg ail iaith, ac i ba raddau y mae cyfrifoldeb statudol awdurdodau lleol o ran llunio CSCAau yn galluogi cydweithrediad â, a chymorth gan, wasanaethau gwella ysgolion consortia rhanbarthol Darllen mwy >

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Cymedroli asesiadau athrawon yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3: adolygiad o gywirdeb a chysondeb

Mae canfyddiadau’r arolwg wedi eu seilio ar ymweliadau ag wyth cyfarfod cymedroli clwstwr, dau ym mhob un o’r consortia rhanbarthol, wedi eu dilyn gan ymweliadau â dwy ysgol ym mhob clwstwr. Yn ystod yr ymweliadau, ystyriodd arolygwyr effeithiolrwydd cyfarfodydd cymedroli clwstwr a gweithdrefnau mewnol ysgolion ar gyfer sicrhau asesiadau cywir gan athrawon. Bu arolygwyr yn canolbwyntio’n benodol ar gymedroli Saesneg, Cymraeg a Chymraeg ail iaith. Fe wnaethant hefyd arfarnu i ba raddau y mae darparwyr yn gyfarwydd â’r gofynion statudol newydd ar gyfer cymedroli clwstwr. Darllen mwy >

Cymedroli asesiadau athrawon yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3: adolygiad o gywirdeb a chysondeb - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Arweinyddiaeth a gwella ysgolion cynradd

Tagiau: Arweinyddiaeth

Mae Rhan Un yr adroddiad hwn yn amlinellu nodweddion cyffredinol y gwahanol gamau ar daith wella ysgolion cynradd, ac yn amlygu pwysigrwydd arweinyddiaeth effeithiol a datblygu arweinyddiaeth ar y daith honno. Mae’r crynodeb hwn yn defnyddio tystiolaeth uniongyrchol o arolygiadau ac o ymweld ag ysgolion yr astudiaethau achos a ddisgrifir yn Rhan Dau. Caiff canfyddiadau’r astudiaethau achos eu crynhoi mewn model taith wella. Mae’r model yn amlinellu nodweddion arweinyddiaeth a datblygu arweinyddiaeth sydd i’w gweld yn gyffredin mewn ysgolion ar wahanol gamau o’u taith wella. Darllen mwy >

Arfer orau yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnodau allweddol 3 a 4

Mae’r adroddiad yn archwilio safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth ar gyfer y celfyddydau creadigol yng nghyfnodau allweddol 3 a 4 mewn ysgolion lle yr amlygwyd arfer dda. Darllen mwy >

Pages