Chwilio am adroddiad thematig

Addysg grefyddol yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3

Ysgrifennir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2017-2018. Darllen mwy >

Cynnwys rhieni - Cyfathrebu rhwng ysgolion a rhieni plant oedran ysgol

Ysgrifennir yr adroddiad hwn i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018. Mae’r adroddiad yn astudiaeth Darllen mwy >

Arloesi'r cwricwlwm mewn ysgolion cynradd

Darganfyddwch ddull pedwar cam y gall eich ysgol ei ddefnyddio fel strwythur i gefnogi syniadau cwricwlaidd a dysgu proffesiynol. Darllen mwy >

Cymraeg yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3 mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog

Mae ein hadroddiad newydd yn edrych ar safonau’r Gymraeg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Darllen mwy >

Effaith y Mesur Dysgu a Sgiliau ar ddysgwyr sy’n agored i niwed

Mae ein hadroddiad newydd yn argymell sut gall ysgolion a sefydliadau eraill wella cyrhaeddiad dysgwyr sy’n agored i niwed. Darllen mwy >

Symudiadau rheoledig: Defnydd effeithiol o symudiadau rheoledig gan awdurdodau lleol ac ysgolion

Mae ein hadroddiad diweddaraf yn edrych ar sut gall ysgolion oresgyn y rhwystrau rhag rheoli symudiadau disgyblion. Darllen mwy >

Cefnogi disgyblion mwy abl a thalentog - Sut orau i herio a meithrin disgyblion mwy abl a thalentog: Cyfnodau allweddol 2 i 4

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth o ran bodloni anghenion disgyblion mwy abl a thalentog mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws cyfnodau allweddol 2, 3 a 4. Darllen mwy >

Cefnogi disgyblion mwy abl a thalentog - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Merch gyda chylch

Dysgu gweithredol a thrwy brofiad - Arfer effeithiol yn y cyfnod sylfaen wrth gyflwyno llythrennedd a rhifedd ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Mae ein hadroddiad a’n ffilm yn disgrifio arfer effeithiol o ran cyflwyno llythrennedd a rhifedd trwy ddysgu gweithredol a thrwy brofiad. Darllen mwy >

Pages