Chwilio am adroddiad thematig

Prentisiaethau uwch mewn dysgu yn y gwaith

Mae’r adroddiad yn archwilio’r safonau, y ddarpariaeth, a’r arweinyddiaeth a rheolaeth mewn rhaglenni prentisiaeth uwch yn y sector dysgu yn y gwaith ar hyd a lled Cymru. Darllen mwy >

Ansawdd addysg a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc sy’n gysylltiedig â thimau troseddau ieuenctid

Mae’r adroddiad hefyd yn arfarnu pa mor effeithiol y mae TTIau yn cynllunio’r ddarpariaeth addysg a hyfforddiant i bobl ifanc ar lefel strategol a gweithredol. Mae’n edrych yn benodol ar ba mor dda y mae gwaith y TTI yn cefnogi dilyniant pobl ifanc. Darllen mwy >

Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid yng Nghymru

Mae’r adroddiad hwn yn ymateb i gais yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018, lle gofynnodd Llywodraeth Cymru i Estyn gynnal arolwg o wasanaethau ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru. Mae hefyd yn rhan o waith thematig ehangach a wneir ar y cyd gan Arolygu Cymru. Bydd pob corff arolygu, archwilio a rheoleiddio yng Nghymru yn adrodd ar y cymorth sy’n cael ei roi i bobl ifanc o wasanaethau gwahanol. Bydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn adrodd ar drefniadau i gefnogi’r pontio rhwng gwasanaethau plant a gwasanaethau oedolion. Bydd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd gwasanaethau a threfniadau awdurdodau lleol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal. Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn archwilio ymagwedd strategol Llywodraeth Cymru at wella lles pobl ifanc 16-24 oed gyda’r bwriad o nodi gwersi allweddol i’r dyfodol. Darllen mwy >

Cymwysterau newydd

Mae’r adroddiad hwn yn ymateb i gais yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018. Mae’n rhoi trosolwg o’r modd y mae ysgolion a cholegau yn cynllunio ac yn gweithredu’u cwricwlwm ar ôl cyflwyno’r cymwysterau TGAU newydd mewn Saesneg iaith, Cymraeg iaith, mathemateg, mathemateg-rhifedd, a Bagloriaeth Cymru. Darllen mwy >

Pages