Chwilio am adroddiad thematig

Gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg yng nghyfnod allweddol 2

Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth ym mhynciau gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg y Cwricwlwm Cenedlaethol yng nghyfnod allweddol 2 mewn ysgolion cynradd yng Nghymru. Ar gyfer yr arolwg hwn, ymwelodd arolygwyr Estyn ag ystod eang o ysgolion cynradd ledled Cymru, neu eu cyfweld dros y ffôn, gan ystyried: maint yr ysgol, lleoliad daearyddol, cyfran y disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, nodweddion ieithyddol a chrefyddol. Bu arolygwyr yn arsylwi gwersi, yn cyfweld â disgyblion, athrawon ac arweinwyr ysgol, ac yn craffu ar gynlluniau a gwaith disgyblion. Hefyd, ystyriodd arolygwyr ystod eang o dystiolaeth arolygu ysgolion cynradd. Bydd canfyddiadau’r adroddiad yn helpu llywio datblygu Maes Dysgu a Phrofiad ‘gwyddoniaeth a thechnoleg’ y cwricwlwm newydd. Darllen mwy >

Gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg yng nghyfnod allweddol 2 - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Rheoli arian: Addysg ariannol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru

Mae’r adroddiad yn arfarnu ansawdd a darpariaeth addysg ariannol mewn ysgolion a’r modd y mae addysgu a dysgu yn y maes hwn wedi datblygu ers adroddiad blaenorol Estyn a gyhoeddwyd yn 2011 (Estyn, 2011). Mae’n ystyried pa mor dda y mae newidiadau a diwygiadau diweddar i orchmynion y cwricwlwm, yn enwedig y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh) a’r rhaglen astudio mathemateg newydd, wedi effeithio ar ansawdd addysg ariannol. Darllen mwy >

Rheoli arian: Addysg ariannol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Adolygiad o Addysg Perthnasoedd Iach - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Adolygiad o addysg perthnasoedd iach

Mae’r adroddiad yn arfarnu ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer addysg perthnasoedd iach mewn ysgolion yng Nghymru. Mae’n nodi strategaethau i gefnogi ysgolion i wella darpariaeth a deilliannau ar gyfer disgyblion. Mae cyfres o astudiaethau achos arfer orau yn dangos y modd y mae ysgolion yn cefnogi disgyblion yn llwyddiannus i ddatblygu a chynnal perthnasoedd iach. Darllen mwy >

Adolygiad o waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol – Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Adolygiad o waith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Mae’r adroddiad hwn yn adolygu gwaith a chynnydd cychwynnol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol o ran cyflawni’r nodau a amlinellir yn ei chynllun strategol (Gyda’n Gilydd: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, 2016) ac yn seiliedig ar yr argymhellion a wnaed yn ‘Codi Golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion’ (Llywodraeth Cymru, 2013). Darllen mwy >

Cynnydd a chyrchfannau dysgwyr mewn meysydd dysgu medrau byw yn annibynnol mewn colegau addysg bellach

Mae’r adroddiad yn archwilio’r trefniadau ar gyfer mesur cynnydd dysgwyr ag anawsterau ac anableddau dysgu ar raglenni dysgu arbenigol mewn colegau addysg bellach (AB). Mae’n canolbwyntio ar ba mor dda y mae colegau’n nodi anghenion dysgwyr a pha mor dda y mae’r rhaglenni y maent yn eu cyflwyno yn bodloni galluoedd dysgwyr ac yn paratoi dysgwyr ar gyfer y cyfnod pontio o’r coleg. Darllen mwy >

Cynnydd a chyrchfannau dysgwyr mewn meysydd dysgu medrau byw yn annibynnol mewn colegau addysg bellach - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Pages