Chwilio am adroddiad thematig

Darpariaeth ar gyfer gofalwyr ifanc mewn ysgolion uwchradd, colegau addysg bellach ac unedau cyfeirio disgyblion ledled Cymru

Mae adroddiad hwn yn gwerthuso ansawdd y ddarpariaeth a drefnir ar gyfer gofalwyr ifanc mewn ysgolion uwchradd, UCDau a cholegau yng Nghymru. Mae’n nodi strategaethau i gynorthwyo darparwyr i wella darpariaeth a deilliannau ar gyfer gofalwyr ifanc. Mae’r adroddiad yn cynnwys astudiaethau achos arfer effeithiol sy’n dangos sut mae darparwyr yn cynorthwyo gofalwyr ifanc yn llwyddiannus. Darllen mwy >

Darpariaeth ar gyfer disgyblion Sipsiwn, Roma a Theithwyr oed uwchradd

Mae’r adroddiad yn gwerthuso’r ansawdd a’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion oedran uwchradd o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr a’r modd y mae hyn wedi datblygu ers adroddiadau blaenorol Estyn, yn enwedig adroddiad Estyn yn 2011 Darllen mwy >

Crynodeb o’r canfyddiadau yn ein hadroddiadau thematig cenedlaethol 2018

Rydym wedi casglu ynghyd y prif ganfyddiadau a’r argymhellion o adroddiadau thematig y llynedd fel y gellir cyfeirio atynt yn hawdd. Darllen mwy >

Cyrsiau safon uwch mewn dosbarthiadau chweched a cholegau addysg bellach

Mae’r adroddiad hwn yn ymateb i gais am gyngor yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018. Mae’n adrodd ar safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth mewn cyrsiau Lefelau Uwch TAG (Safon Uwch) mewn dosbarthiadau chwech ysgolion a cholegau addysg bellach. Mae’n ystyried amrywiaeth o ffactorau, fel safonau mewn Safon Uwch a sut caiff y rhain eu mesur, ansawdd yr addysgu a’r asesu, natur y cwricwlwm Safon Uwch a gynigir ac arweinyddiaeth strategol, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth. Darllen mwy >

Y continwwm dysgu proffesiynol: mentora mewn addysg gychwynnol athrawon

Mae’r adroddiad wedi’i fwriadu ar gyfer Llywodraeth Cymru, darparwyr addysg gychwynnol athrawon, penaethiaid a staff mewn ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol. Mae’r adroddiad wedi’i fwriadu i ddarparu astudiaeth waelodlin ar gyfer diwygio addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar ddatblygu medrau meddwl yn feirniadol athrawon dan hyfforddiant, a’u medrau myfyrio ac arfarnu, fel medrau hanfodol ar gyfer dysgu proffesiynol, rôl y mentor o ran datblygu’r medrau hyn, a’r modd y mae cymryd rhan mewn mentora mewn addysg gychwynnol athrawon yn effeithio ar, ac yn ymwneud â, dysgu proffesiynol mewn ysgolion yn fwy cyffredinol. Darllen mwy >

Parodrwydd ar gyfer diwygiadau anghenion dysgu ychwanegol

Mae’r adroddiad yn archwilio’r graddau y mae ysgolion cynradd ac uwchradd a gynhelir, unedau cyfeirio disgyblion (UCDau), a lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) yn paratoi i fodloni gofynion Deddf newydd Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2018). Darllen mwy >

Prentisiaethau uwch mewn dysgu yn y gwaith

Mae’r adroddiad yn archwilio’r safonau, y ddarpariaeth, a’r arweinyddiaeth a rheolaeth mewn rhaglenni prentisiaeth uwch yn y sector dysgu yn y gwaith ar hyd a lled Cymru. Darllen mwy >

Ansawdd addysg a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc sy’n gysylltiedig â thimau troseddau ieuenctid

Mae’r adroddiad hefyd yn arfarnu pa mor effeithiol y mae TTIau yn cynllunio’r ddarpariaeth addysg a hyfforddiant i bobl ifanc ar lefel strategol a gweithredol. Mae’n edrych yn benodol ar ba mor dda y mae gwaith y TTI yn cefnogi dilyniant pobl ifanc. Darllen mwy >

Pages