Chwilio am adroddiad thematig

Merch gyda chylch

Dysgu gweithredol a thrwy brofiad - Arfer effeithiol yn y cyfnod sylfaen wrth gyflwyno llythrennedd a rhifedd ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Mae ein hadroddiad a’n ffilm yn disgrifio arfer effeithiol o ran cyflwyno llythrennedd a rhifedd trwy ddysgu gweithredol a thrwy brofiad. Darllen mwy >

Arfer dda yn y dyniaethau

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth yn y dyniaethau yng nghyfnodau allweddol 2, 3 a 4 mewn ysgolion lle nodwyd arfer dda. Darllen mwy >

Arfer dda yn y dyniaethau - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Cymorth a chydweithio rhwng ysgolion – crynodeb a phapur trafod

Mae’r adroddiad yn disgrifio’r prif ddatblygiadau polisi a mentrau sy’n ymwneud â chymorth rhwng ysgolion ac mae’n crynhoi a chyfosod arfarniadau sy’n bodoli eisoes ar gyfer pob datblygiad. Darllen mwy >

Gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4 - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Gwyddoniaeth yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried ystod o ffactorau, fel ansawdd addysgu ac asesu, cynllunio’r cwricwlwm, datblygiad staff, a phrofiadau dysgu cwricwlaidd ac allgyrsiol, sy’n cyfrannu at wella safonau mewn gwyddoniaeth. Mae’n ystyried llwybrau arholi cyffredinol a galwedigaethol yng nghyfnod allweddol 4. Mae hefyd yn adrodd ar y cynnydd a wnaed yng nghyfnod allweddol 3 yn erbyn yr argymhellion a wnaed mewn gwyddoniaeth yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 (Estyn, 2013). Darllen mwy >

Gyrfaoedd - Gweithredu’r fframwaith gyrfaoedd a’r byd gwaith mewn ysgolion uwchradd

Mae’r adroddiad yn archwilio graddau ac effeithiolrwydd y ffordd y mae ysgolion uwchradd yn cyflwyno’r fframwaith statudol Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith (GBG). Mae’n ystyried y graddau y mae darpariaeth ac arweinyddiaeth ysgolion uwchradd yn y maes hwn wedi newid ers adroddiad blaenorol Estyn ar GBG, sef Penderfyniadau Gwybodus, ym mis Hydref 2012. Mae’r adroddiad yn defnyddio tystiolaeth o 156 o arolygiadau ysgolion uwchradd er Hydref 2012 ac o arolwg o 35 ysgol uwchradd (gweler yr Atodiad am fanylion). Darllen mwy >

Gyrfaoedd - Gweithredu’r fframwaith gyrfaoedd a’r byd gwaith mewn ysgolion uwchradd - Deunydd hyfforddiant

Mae'r cyflwyniad PowerPoint hwn yn ffordd i ddarparwyr rhannu brif ganfyddiadau'r adroddiad a adolygu eu perfformiad eu hunain mewn maes thematig penodol. Mae'r cyflwyniadau yn crynhoi'r adroddiad ac yn cynnwys cyfres o gwestiynnau gall darparwyr ystyried wrth edrych i wella. Darllen mwy >

Gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg yng nghyfnod allweddol 2

Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth ym mhynciau gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg y Cwricwlwm Cenedlaethol yng nghyfnod allweddol 2 mewn ysgolion cynradd yng Nghymru. Ar gyfer yr arolwg hwn, ymwelodd arolygwyr Estyn ag ystod eang o ysgolion cynradd ledled Cymru, neu eu cyfweld dros y ffôn, gan ystyried: maint yr ysgol, lleoliad daearyddol, cyfran y disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, nodweddion ieithyddol a chrefyddol. Bu arolygwyr yn arsylwi gwersi, yn cyfweld â disgyblion, athrawon ac arweinwyr ysgol, ac yn craffu ar gynlluniau a gwaith disgyblion. Hefyd, ystyriodd arolygwyr ystod eang o dystiolaeth arolygu ysgolion cynradd. Bydd canfyddiadau’r adroddiad yn helpu llywio datblygu Maes Dysgu a Phrofiad ‘gwyddoniaeth a thechnoleg’ y cwricwlwm newydd. Darllen mwy >

Pages