Adroddiad Blynyddol 2011 - 2012

 
Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd bob mis Ionawr ac mae’n darparu dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.
 
Mae materion allweddol yr Adroddiad Blynyddol 2011-2012 yn cynnwys ffocws ar fedrau llythrennedd a rhifedd mewn ysgolion, ynghyd â darparwyr ôl-16, gydag argymhellion allweddol. 

Adroddiad Blynyddol 2011-2012

Lawrlwytho Nawr

 

Rhagair

 

Mae Ann Keane, y Prif Arolygydd, yn amlinellu’r canfyddiadau allweddol o arolygiadau ac yn rhoi sylwadau ar yr heriau sy’n wynebu addysg a hyfforddiant yng Nghymru.
 
 

Blaenoriaethau a darpariaeth

Llythrennedd a rhifedd, tlodi ac anfantais, y Cyfnod Sylfaen, Bagloriaeth Cymru a darpariaeth ar gyfer dysgwyr 14-19 oed, ac astudiaethau achos.

 
 
 

Gweithgareddau arolygu dilynol

Adrodd ar ganlyniadau’r ymweliadau monitro ag ysgolion a darparwyr eraill, gydag astudiaethau achos ar y modd y mae gweithgareddau arolygu dilynol yn helpu gwelliant.

 
 

Adroddiad sector

 
 
Trosolwg o berfformiad a rhagolygon, gweithgarwch dilynol, deilliannau, darpariaeth, arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer pob sector, gan gynnwys astudiaethau achos o arfer orau.
 
 

Crynodebau o adroddiadau thematig Estyn 

Y cyngor a roddir i Lywodraeth Cymru ar amrywiaeth o themâu, er mwyn helpu llywio datblygu polisi a monitro cynnydd.
 
 

Sylwadau ar berfformiad

Data ar berfformiad disgyblion mewn asesiadau athrawon ar ddiwedd cyfnod allweddol ac arholiadau, gyda golwg ar bresenoldeb, gwaharddiadau a phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.