Adroddiad Blynyddol 2010 - 2011

 
 
Cyhoeddir Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd bob mis Ionawr ac mae’n darparu dadansoddiad a sylwebaeth ar berfformiad addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.
 
Adroddiad Blynyddol 2010 - 2011 yw'r cyntaf a gyhoeddwyd ers cyflwyno’r fframwaith arolygu newydd, lle bu mwy o bwyslais ar ba mor dda y mae ysgolion a darparwyr yn cyflwyno dysgu ar sail medrau, a hunanarfarnu.

 

 

Rhagair

 
 
Cyflwyniad gan Ann Keane, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.
 

Cipolygon a materion eraill

Materion ac agweddau allweddol addysg a hyfforddiant.

 

 
 
 
 

Adroddiad sector

 
 
Trosolwg o ddarpariaeth, perfformiad, deilliannau ac arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer pob sector.
 

Crynodebau o arolygon cylch gwaith Estyn

Adolygiad a dadansoddiad o’r holl adroddiadau thematig a gyhoeddwyd yn 2010-2011.

 
 

Data Adroddiad Blynyddol - Sylwadau ar berfformiad                                                                         

Data deilliannau arolygu.
 
 

Gwybodaeth am Estyn

 
 
Gwybodaeth ddefnyddiol am yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant.