Cyfarwyddwyr Anweithredol

Mr Rheon Tomos

Rheon Tomos

Mae Mr Rheon Tomos yn gyfrifydd â chymhwyster CPFA ac, ar hyn o bryd, mae’n bartner yn TDE-Associates lle mae'n darparu gwasanaeth arbenigol mewn Llywodraethiant Corfforaethol. Gan arbenigo mewn arfer orau a llywodraethu effeithiol, mae wedi cyfrannu at weinyddu gwasanaethau yn y sector cyhoeddus ers nifer o flynyddoedd, gan gynnwys cyfnodau â’r Comisiwn Archwilio a Deloitte & Touche.  Mae Rheon yn Aelod o Fwrdd Cymwysterau Cymru ac mae hefyd yn aelod o Bwyllgorau Archwilio Comisiynydd y Gymraeg ac Amgueddfa Cymru. Mae ei weithgareddau gwirfoddol yn cynnwys cyfnod fel Llywodraethwr Ysgol a bod yn Ymddiriedolwr a Thrysorydd cenedlaethol Urdd Gobaith Cymru.

 

Mr Arwel Thomas

Mr Arwel Thomas

Mae gan Mr Arwel Thomas, sy’n Gyfrifydd Rheoli Siartredig, gefndir diweddar yn y sector addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn dilyn gyrfa 25 mlynedd gyda Glo Prydain mewn uwch rolau cyfrifydd ariannol a rheoli. Mae’n uwch was sifil wedi ymddeol, ac yn gyn Bennaeth Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd ar gyfer Llywodraeth Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth mewn cyfrifyddu rheoli, archwilio mewnol, llywodraethu corfforaethol a rheoli risg. Mae wedi gweithio’n agos gydag aelodau bwrdd gweithredol ac anweithredol yn cryfhau perfformiad llywodraethu corfforaethol sefydliadol a hefyd wedi cynnal cysylltiadau agos â’r Comisiwn Elusennau.

 

Judith Fabian

Judith Fabian

Mae cefndir Judith Fabian mewn Saesneg, drama ac addysg. Bu’n athrawes mewn ysgolion uwchradd yn Llundain am 10 mlynedd, yna 15 mlynedd fel pennaeth adran a phennaeth mewn ysgolion rhyngwladol yn yr Iseldiroedd, Gwlad yr Iorddonen, Tanzania a’r Almaen. Ymunodd â sefydliad y Fagloriaeth Ryngwladol (IB) yng Nghaerdydd yn 2004 ac, yn 2007, fe’i penodwyd yn Brif Swyddog Academaidd gyda chyfrifoldeb am ddatblygu cwricwlwm y Fagloriaeth Ryngwladol i fyfyrwyr 3 i 19 oed. Gan weithio yn yr Hague yn fwyaf diweddar, ymadawodd â’r sefydliad yn 2014 i ddychwelyd i’w chartref yng Nghymru i weithio fel ymgynghorydd addysg. Mae ganddi wybodaeth helaeth am y sector addysg rhyngwladol, yn addysg breifat ac addysg wedi’i hariannu’n gyhoeddus, ac mae wedi rhoi cyflwyniadau i ysgolion ac addysgwyr ledled y byd, ynghyd â chydweithio â nhw. Bu’n gweithio’n agos gyda chorff llywodraethol y Fagloriaeth Ryngwladol yn rhinwedd ei swydd fel Prif Swyddog Academaidd.