Cyfarwyddwyr Anweithredol

Mr Ronnie Alexander

Ronnie Alexander

Gadawodd Ronnie Alexander Lywodraeth Cymru yn 2013, ble bu’n Brif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, i ymgymryd ag amrywiaeth o ddiddordebau eraill, gan gynnwys gwaith ymgynghorol.
Mae’n aelod o Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae ganddo swyddi hefyd gyda’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, fel Eiriolwr Defnyddwyr, a’r Asiantaeth Safonau Bwyd fel aelod o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru, sy’n benodiad gan Weinidogion.  Yn ychwanegol, ef yw Cadeirydd annibynnol Pwyllgor Safonau Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac mae’n aelod o’r Pwyllgor Safonau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
Mae gyrfa Ronnie yn y gwasanaeth sifil yn rhychwantu dros 20 mlynedd, a chyn hynny, bu’n gweithio i nifer o awdurdodau lleol.  Mae ganddo hanes sylweddol o ymgysylltu â’r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol a gwleidyddion ar bob lefel, i ddylanwadu ar bolisi.

 

 

Mr Arwel Thomas

Mr Arwel Thomas

Mae gan Mr Arwel Thomas, sy’n Gyfrifydd Rheoli Siartredig, gefndir diweddar yn y sector addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn dilyn gyrfa 25 mlynedd gyda Glo Prydain mewn uwch rolau cyfrifydd ariannol a rheoli. Mae’n uwch was sifil wedi ymddeol, ac yn gyn Bennaeth Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd ar gyfer Llywodraeth Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth mewn cyfrifyddu rheoli, archwilio mewnol, llywodraethu corfforaethol a rheoli risg. Mae wedi gweithio’n agos gydag aelodau bwrdd gweithredol ac anweithredol yn cryfhau perfformiad llywodraethu corfforaethol sefydliadol a hefyd wedi cynnal cysylltiadau agos â’r Comisiwn Elusennau.

 

Judith Fabian

Judith Fabian

Mae cefndir Judith Fabian mewn Saesneg, drama ac addysg. Bu’n athrawes mewn ysgolion uwchradd yn Llundain am 10 mlynedd, yna 15 mlynedd fel pennaeth adran a phennaeth mewn ysgolion rhyngwladol yn yr Iseldiroedd, Gwlad yr Iorddonen, Tanzania a’r Almaen. Ymunodd â sefydliad y Fagloriaeth Ryngwladol (IB) yng Nghaerdydd yn 2004 ac, yn 2007, fe’i penodwyd yn Brif Swyddog Academaidd gyda chyfrifoldeb am ddatblygu cwricwlwm y Fagloriaeth Ryngwladol i fyfyrwyr 3 i 19 oed. Gan weithio yn yr Hague yn fwyaf diweddar, ymadawodd â’r sefydliad yn 2014 i ddychwelyd i’w chartref yng Nghymru i weithio fel ymgynghorydd addysg. Mae ganddi wybodaeth helaeth am y sector addysg rhyngwladol, yn addysg breifat ac addysg wedi’i hariannu’n gyhoeddus, ac mae wedi rhoi cyflwyniadau i ysgolion ac addysgwyr ledled y byd, ynghyd â chydweithio â nhw. Bu’n gweithio’n agos gyda chorff llywodraethol y Fagloriaeth Ryngwladol yn rhinwedd ei swydd fel Prif Swyddog Academaidd.